Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Povinně zveřejňované informace


Informace o škole

Oficiální název:
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Sídlo:
Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
Kontaktní informace:
Internet: www.frengp.cz
E-mail: frengp@frengp.cz
Datová schránka: jpcthib
Elektronická podatelna: gfre@po-msk.cz (příjem podání e-mailů ve formátu doc, docx, gif, jpg, jpeg, pdf, rtf, tif, tiff, xml, xmlx, zfo, max. velikost zprávy 20 MB) 
Sekretariát: 595 537 500
Ředitelna: 595 537 501

Pracovní doba podatelny a sekretariátu:

Po: 6.30 až 16.00, Út: 6.30 až 15.00, St: 6.30 až 15.00, Čt: 6.30 až 15.00, : 6.30 až 14.00 hod.

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18; IČ: 70890692

Identifikátory

 • IČ: 00601659
 • DIČ: CZ00601659
 • IZO: 102 244 944
 • REDIZO: 600 016 749

Součásti školy

 • střední škola, IZO: 102 244 944
 • školní jídelna, IZO: 103 120 335
 • domov mládeže, IZO: 103 120 327

Kapacita

 • škola: 850 žáků
 • školní jídelna: 600 stravovaných
 • domov mládeže: 90 lůžek

Obory vzdělání

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou (denní studium):

18-20-M/01 Informační technologie

26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření aplikace počítačů

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

Obor vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem (denní studium):

26-51-H/01 Elektrikář (tříletý)

Čísla účtů

 • škola (hlavní účet): 141001410/2700
 • školní jídelna (inkasní platby): 141003141/2700

Ředitel

Na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 91/7964 byl ředitelem školy jmenován Mgr. Richard Štěpán s účinností od 1. 8. 2020.

Pravomoci ředitele a jeho působnost jsou dány zákonem číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb. a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Poskytování informací

Informace poskytujeme dle zákona č.106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace jsou v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. poskytovány za úhradu. Výše úhrady nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Škola může žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že bude škola za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost ve znění odst. 3 § 17 zákona 106/1999 Sb. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, škola žádost odloží.

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 00601659 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde.

Pokud Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Gymnáziem a Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkovou organizací;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Gymnáziem a Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Gymnáziem a Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Gymnáziem a Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkovou organizací;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizaci
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Gymnázium a Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkovou organizaci:

společnost Jobman s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10

 • komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
 • e-mail: dpo@dpohotline.cz
 • telefon: +420 910 120 377
 • datová schránka: tkyd8fz
 • kontaktní osoba: Ing. Michal Merta, MBA

 

Prohlášení o přístupnosti

Webová prezentace školy je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky umístěné pod adresou domény: frengp.cz

Popis používaných nestandardních formátů dat

Některé informace na internetových stránkách jsou dostupné v jiné než textové či hypertextové formě:

 • Dokumenty PDF
  Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích.
 • Dokumenty ve formátu MS Office ( .doc, .docx, .xls, .xlsx, atd.)
  Tyto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.
 • Komprimované dokumenty ZIP, RAR
  Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci.

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu frengp@frengp.cz.