Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Přijímací řízení 2019


Výsledky 1. kola přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020

18-20-M/01 Informační technologie, čtyřleté denní studium Pořadí uchazečů Seznam přijatých Výsledky prvního a posledního
26-41-M/01 Elektrotechnika se zaměřením aplikace počítačů, čtyřleté denní studium Pořadí uchazečů Seznam přijatých Výsledky prvního a posledního
26-51-H/01 Elektrikář, tříleté denní studium Pořadí uchazečů Seznam přijatých Výsledky prvního a posledního
79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté denní studium Pořadí uchazečů Seznam přijatých Výsledky prvního a posledního
79-41-K/81 Gymnázium, osmileté denní studium Pořadí uchazečů po náhradním termínu Seznam přijatých po  náhradním termínu Výsledky prvního a posledního po  náhradním termínu

 

Informace k zahájení školního roku 2019/2020 pro obory gymnázia

Informace k zahájení školního roku pro maturitní obory SPŠEI

Informace k zahájení školního roku pro obor elektrikář

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání pro školní rok 2019/2020

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou školy, vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání:

 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

18-20-M/01 Informační technologie, čtyřleté denní studium  Kritéria přijímacího řízení Počet přijímaných uchazečů 30
26-41-M/01 Elektrotechnika se zaměřením aplikace počítačů, čtyřleté denní studium  Kritéria přijímacího řízení Počet přijímaných uchazečů 60
79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté denní studium  Kritéria přijímacího řízení Počet přijímaných uchazečů 30
79-41-K/81 Gymnázium, osmileté denní studium  Kritéria přijímacího řízení Počet přijímaných uchazečů 30

  

 Obor vzdělání s výučním listem

26-51-H/01 Elektrikář, tříleté denní studium Kritéria přijímacího řízení Počet přijímaných uchazečů 30

 

Obsah, forma a termín přijímacích zkoušek

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konají uchazeči v oborech vzdělání s maturitní zkouškou jednotnou přijímací zkoušku.

Přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou budou formou testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Didaktické testy a typy úloh včetně výsledků z roku 2018 lze nalézt na stránkách www.cermat.cz v záložce „Jednotná přijímací zkouška 2019“.

Termíny testů:

1. termín: 12. dubna 2019 -  pro čtyřleté obory vzdělání
                  16. dubna 2019 - pro obor osmiletého gymnázia
2. termín: 15. dubna 2019 -  pro čtyřleté obory vzdělání
                  17. dubna 2019 - pro obor osmiletého gymnázia

Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven pro všechny obory vzdělání stejně:

1. termín:  13. května 2019
2. termín:  14. května 2019

Uchazeči oboru Elektrikář přijímací zkoušky nekonají.

Přihlášky ke vzdělávání

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč příslušné střední škole, a to na stanoveném tiskopisu, který žák obdrží na příslušné základní škole, případně je ke stažení na stránkách MŠMT. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou různých oborů vzdělání na jedné škole, musí podat dvě přihlášky. V přihlášce uvede na prvním místě školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Pořadí oborů musí být na obou přihláškách stejné.  

Termín přijímací zkoušky se nevyplňuje.  

Přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je nutné doručit (osobně nebo poštou) střední škole do 1. března 2019 (dle § 60a Školského zákona).

Požadované součásti přihlášky:

Klasifikace za poslední dva ročníky (poslední 3 klasifikační období), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (v případě, že klasifikace není na přihlášce uvedena a ověřena základní školou, je nutné k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku).

Pro obory vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika a 26-51-H/01 Elektrikář vyžadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve zvoleném oboru, viz Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Součástí přihlášky pro obory gymnázia jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelkou školy. Jedná se o doklady o vzdělávacích a vědomostních aktivitách uchazeče mimo vlastní výuku probíhajících v minulých čtyřech letech.

Po uzávěrce přihlášek budou zákonnému zástupci uchazeče doporučenou poštou zaslány pozvánky a informace týkající se organizace přijímacího řízení včetně kritérií stanovených ředitelkou školy – pro 1. kolo koncem března.

 

Frenštát pod Radhoštěm 25. ledna 2019

 

RNDr. Milena Vaverková v. r.
ředitelka školy

  

Kontakty – obory Gymnázia

Zástupce ředitelky - Mgr. René Gráf
Tel.: 595 537 510
rene.graf@frengp.cz

Administrativní pracovnice školy - p. Jarmila Zbavitelová
Tel.: 595 537 508
jarmila.zbavitelova@frengp.cz 

 

Kontakty – obory Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky

Zástupce ředitelky - Ing. Vladimír Kokeš
Tel.: 595 537 502
vladimir.kokes@frengp.cz

Administrativní pracovnice školy - p. Eva Holasová
Tel.: 595 537 500
eva.holasova@frengp.cz 

 

Úřední hodiny sekretariátu školy

Po             6.30 – 16.00

Út - Čt      6.30 – 15.00

Pá             6.30 – 14.00

 

Přípravné kurzy

Pro zájemce o studium na naší škole pořádáme přípravné kurzy (z českého jazyka a matematiky) v termínu 8. 2. a 15. 2. 2019, v době od 16.00 do 18.00 hod.

  • Na kurzy je možno se přihlásit od 2. 1. 2019 telefonicky (595 537 508) nebo osobně na sekretariátu školy nebo e-mailem (jarmila.zbavitelova@frengp.cz).
  • Při přihlašování je nutno uvést jako kontaktní údaj funkční e-mailovou adresu, na kterou bude zaslána pozvánka.
  • Maximální počet míst každého kurzu je 60.
  • Přihlašování do kurzu bude zastaveno 5. 2. 2019 (pro kurz pořádaný dne 8. 2. 2019) a 12. 2. 2019 (pro kurz pořádaný dne 15. 2. 2019) nebo při dosažení maximálního počtu (60) před těmito daty.